大連話

大連話
用嘅國家、地區 Flag of the People's Republic of China.svg 中國
區域 大連市同佢周邊
講嘅人口 大概669萬
系屬
語言代碼
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn-yan

大連話,冇普通話嘅陰平55調,普通話嘅陰平調除咗個別字讀成三聲調以外,大部分讀為31或311.5(一種稍帶有拖音嘅降調),而且鼻音比較重,因此同東北話有好大嘅差別。

大連話屬漢藏語系漢語族官話燕語遼東膠遼官話、大岫片,畀稱為吸走啲日文俄文英文等外嚟語嘅(大連話叫「海蠣子味」)方言

語音

雖地處東北,大連口音就冇東北人特有嘅「尼子味」,倒有幾份山東腔,同當地人多祖籍山東有好大關係。

大連話捲舌音畀改成平舌音,例如「肉」念「又」、「生」念「僧」、「春」念「村」、「孫」念「森」、「段」念「蛋」、「熱」念「葉」、「支」念「資」等,

再係陰平聲多發中低降聲,例如「中」、「開」、「風」、「經」、「刀」、「爭」、「音」、「腔」、「山」、「天」、「車」等等。

同普通話嘅對比

大連話同普通話語音對比
普通話 → 大連話
zh、ch、sh、r → z、c、s、y 中國人 zhōng guó rén → zōng guó yín
d、t、n、l、z、c、s後嘅介音 u冇咗 對 dù(e)i → dèi
o同埋個別uo → e 胳膊 gē bo → gĕ be
脫 tuō → tĕ
詞尾「子」→ e 孩子 hái zi → hái e
a、ai、ei、an、en、ang、eng前嘅零聲母 w → 聲母v
wu同埋wo唔變
晚飯 wǎn fàn → vǎn fàn
數詞「二」→ àr 王二小 wáng èr xiǎo → váng àr xiǎo
瑞 → suèi
崖 → ái
瑞士 rùi shì → suèi si
泡崖 pào yá → pào ái
介音i同埋ü前嘅聲母 n → 聲母gn
介音u前嘅聲母n唔變
你 nǐ → gnǐ
虐 nüè → gnüè
子音z、c、s後嘅en[ən]、eng[ɤŋ] → en[ɿn]、eng[ɿŋ]
其他聲母後嘅en、eng唔變
森 sēn[sən] → sēn[sɿn]

普通話冇嘅音節

 • biǎng(重未造字)-【前綴】通常用喺貶義名詞前,起到加強語氣嘅作用。
 • piǎ(重未造字)-【動】諷刺嘅意思。

兒化韻母

基本韻母 ai an (i)an (ü)an 院 i ei 輩 en ü a (i)e (ü)e o 窩
兒化韻母 ar
[ aʅ ]
(ü)anr
[ œ̜ʯ ]
er
[ əʅ ]
ür
[ yʯ ]
a'r
[ äʅ ]
(i)e'r
[ ɛʅ ]
(ü)e'r
[ øʯ ]
or
[ ǫʯ ]
基本韻母 e u ao ou ang 缸 (u)ang ong eng
兒化韻母 e'r
[ ɤʅ ]
ur
[ uʯ ]
ao'r
[ ɑʊʯ ]
ou'r
[ ǫʊʯ ]
angr
[ ɑŋʅ̃ ]
(u)angr
[ ɔŋʯ̃ ]
ongr
[ ʊŋʯ̃ ]
engr
[ ɤŋʅ̃ ]
 • 「瓦」同埋「碗」唔同音;「歌」同埋「根」唔同音,「根」嘅韻母係一種捲舌嘅中央元音。
 • zicisi中嘅 i 係舌尖元音,兒化後變er,如:「事sèr
 • iuü同兒化韻母相拼嘅規則對應於佢哋同基本韻母相拼嘅規則,因此呢部分個表從略,唔再贅述。

聲調

大連話同普通話聲調調值對比
調號 1 2 3 4 5 6 不標
東燕方言
 • 大連話
 • 陰平(中低降) 陽平(中升) 上聲(中凹) 陰去(中高降) 中去(中平/低升) 陽去(低降) 輕聲
  31 24 213 52 33/13 21 --
  西燕方言
 • 北京話
 • 陰平(高平) 陽平(高升) 上聲(高凹) 去聲(高降) 輕聲
  55 35 214 51 --

  喺大連話入面,

  • 當兩個調號1相遇,或者調號4遇到調號1嗰陣,通常前面嘅調變為調號5,後面嘅調唔變,例如:「家家戶戶」jia'r5-jia'r1-hur6-hur4,「駕崩」jia5-beng1[1]
  • 當調號1遇到調號4嗰陣,通常前面嘅調唔變,後面嘅調變為調號6,例如:「蟋蟀」xi1-suai6xi3-suar,「稀碎」xi1-sei6。
  • 當兩個調號4相遇嗰陣,通常前面嘅調變為調號5,後面嘅調變為調號6,例如:「畢恭畢敬」bi5-gongr1-bi5-jingr6,「客客氣氣」ke'r4-ke'r-qi5-qi6[2]
  • 調號5同調號6唔係獨立嘅聲調,而係變調

  文字

  新式音節文字

  大連話嘅單元音15個,其中鼻音3個,單輔音15個,其中零聲母1個。

  由最初嘅開元音嘅「a」至最後嘅閉元音嘅「m」,音節文字366個,大寫文字183個,小寫文字183個。

  新式音節文字表 元音
  後脷 前脷
  中低 中高 中低 中高
  平唇 圓唇 平唇 圓唇 平唇 圓唇 平唇 圓唇 平唇 圓唇 平唇 圓唇
  輔音 脷背 擦音 無氣 a[3]
  [ɣʌ]
  oa
  [ɣɔ]
  â
  [ɣɤ]

  [ɣo]
  u
  [ɣɯ]
  ou
  [ɣu]
  e
  [ɣɛ]
  oe
  [ɣœ]
  ê
  [ɣe]

  [ɣø]
  i
  [ɣi]
  oi
  [ɣy]
  有氣 ha
  [xʌ]
  hoa
  [xɔ]

  [xɤ]
  hoâ
  [xo]
  hu
  [xɯ]
  hou
  [xu]
  he
  [xɛ]
  hoe
  [xœ]

  [xe]
  hoê
  [xø]
  hi
  [xi]
  hoi
  [xy]
  塞音 無氣 ga
  [ɡʌ]
  goa
  [ɡɔ]

  [ɡɤ]
  goâ
  [ɡo]
  gu
  [ɡɯ]
  gou
  [ɡu]
  ge
  [ɡɛ]
  goe
  [ɡœ]

  [ɡe]
  goê
  [ɡø]
  gi
  [ɡi]
  goi
  [ɡy]
  有氣 ka
  [kʌ]
  koa
  [kɔ]

  [kɤ]
  koâ
  [ko]
  ku
  [kɯ]
  kou
  [ku]
  ke
  [kɛ]
  koe
  [kœ]

  [ke]
  koê
  [kø]
  ki
  [ki]
  koi
  [ky]
  鼻音 接頭 nga
  [ŋʌ]
  ngoa
  [ŋɔ]
  ngâ
  [ŋɤ]
  ngoâ
  [ŋo]
  ngu
  [ŋɯ]
  ngou
  [ŋu]
  nge
  [ŋɛ]
  ngoe
  [ŋœ]
  ngê
  [ŋe]
  ngoê
  [ŋø]
  ngi
  [ŋi]
  ngoi
  [ŋy]
  接尾 ng
  [ŋ]
  脷頂 擦音 無氣 za[4]
  [zʌ]
  zoa
  [zɔ]

  [zɤ]
  zoâ
  [zo]
  zu
  [zɯ]
  zou
  [zu]
  ze
  [zɛ]
  zoe
  [zœ]

  [ze]
  zoê
  [zø]
  zi
  [zi]
  zoi
  [zy]
  有氣 sa
  [sʌ]
  soa
  [sɔ]

  [sɤ]
  soâ
  [so]
  su
  [sɯ]
  sou
  [su]
  se
  [sɛ]
  soe
  [sœ]

  [se]
  soê
  [sø]
  si
  [si]
  soi
  [sy]
  塞音 無氣 da
  [dʌ]
  doa
  [dɔ]

  [dɤ]
  doâ
  [do]
  du
  [dɯ]
  dou
  [du]
  de
  [dɛ]
  doe
  [dœ]

  [de]
  doê
  [dø]
  di
  [di]
  doi
  [dy]
  有氣 ta
  [tʌ]
  toa
  [tɔ]

  [tɤ]
  toâ
  [to]
  tu
  [tɯ]
  tou
  [tu]
  te
  [tɛ]
  toe
  [tœ]

  [te]
  toê
  [tø]
  ti
  [ti]
  toi
  [ty]
  鼻音 接頭 na
  [nʌ]
  noa
  [nɔ]

  [nɤ]
  noâ
  [no]
  nu
  [nɯ]
  nou
  [nu]
  ne
  [nɛ]
  noe
  [nœ]

  [ne]
  noê
  [nø]
  ni
  [ni]
  noi
  [ny]
  接尾 n
  [n]
  擦音 無氣 va[5]
  [vʌ]
  voa
  [vɔ]

  [vɤ]
  voâ
  [vo]
  vu
  [vɯ]
  vou
  [vu]
  ve
  [vɛ]
  voe
  [vœ]

  [ve]
  voê
  [vø]
  vi
  [vi]
  voi
  [vy]
  有氣 fa
  [fʌ]
  foa
  [fɔ]

  [fɤ]
  foâ
  [fo]
  fu
  [fɯ]
  fou
  [fu]
  fe
  [fɛ]
  foe
  [fœ]

  [fe]
  foê
  [fø]
  fi
  [fi]
  foi
  [fy]
  塞音 無氣 ba
  [bʌ]
  boa
  [bɔ]

  [bɤ]
  boâ
  [bo]
  bu
  [bɯ]
  bou
  [bu]
  be
  [bɛ]
  boe
  [bœ]

  [be]
  boê
  [bø]
  bi
  [bi]
  boi
  [by]
  有氣 pa
  [pʌ]
  poa
  [pɔ]

  [pɤ]
  poâ
  [po]
  pu
  [pɯ]
  pou
  [pu]
  pe
  [pɛ]
  poe
  [pœ]

  [pe]
  poê
  [pø]
  pi
  [pi]
  poi
  [py]
  鼻音 接頭 ma
  [mʌ]
  moa
  [mɔ]

  [mɤ]
  moâ
  [mo]
  mu
  [mɯ]
  mou
  [mu]
  me
  [mɛ]
  moe
  [mœ]

  [me]
  moê
  [mø]
  mi
  [mi]
  moi
  [my]
  接尾 m
  [m]

  舊式音節文字

  • 「o」、「e」合並;「i」用「乙」而唔係「一」,「一」表示長音;「fi」同a+u相拼構成漢字「覅 /fìau/(覅ˋ吖五)」嘅音節,並參與構成外來語音節,
   「ra」同u、n、ng相拼構成音節「/rau/(冉)、/ran/(冉)、/rang/(冉)」,並參與構成外來語音節。
  • ai=a+i(吖)、ei=e+i(厄)、uai=u+ai(五吖乙)、ui=u+ei(五厄乙)、ie=i+ê(乙)、
   ao=a+u(吖)、ou=e+u(厄)、iao=i+au(乙吖五)、iu=i+eu(乙厄五)、üe=ü+oe(于)、
   an=a+n(吖)、en=e+n(厄)、in=i+n(乙)、un=u+n(五)、ün=ü+n(于)、
   ang=a+ng(吖)、eng=e+ng(厄)、ing=i+ng(乙)、ong=u+ng(五)、iong=ü+ng(于)。
  • 裏虛字用草體,表虛字用楷體偏旁部首

  詞彙

  「蠔味」十足嘅大連話
  大連話 意思 大連話 意思 大連話 意思 大連話 意思 大連話 意思
  非常,特別 愚笨,落伍 毀了 糟了 白呼 擅講,滔滔不絕 佐唆 無意間辦錯事
  愛打扮,講究穿戴 呆傻,缺心眼 磕了 無奈,冇辦法 管多 總,總係,向嚟 得瑟 輕浮,張狂
  開心,痛快,爽 不,別 姿勢 靚,打扮出眾 念央 委婉表露不滿 祥乎 唔稱心,睇唔上
  乾淨 非常好 水平低 章程 有能耐 哈呼 訓斥 不來玄 唔誇張
  開了 表示不滿 玄了 特別多 撒嘛 張望 膈應 令人心煩 刺毛撅腚 蠻橫,粗野

  數詞

  • 零/líng/ -同普通話。
  • 一/yǐ/ -普通話一聲。
  • 二/àr/ -普通話/èr/。
  • 三/sān/ -普通話平調,大連話低落。
  • 四/sì/ -同普通話。
  • 五/wǔ/ -同普通話。
  • 六/liù/ -同普通話。
  • 七/qǐ/ -普通話一聲。
  • 八/bǎ/ -普通話一聲。
  • 九/jiǔ/ -同普通話。
  • 十/shí/ -同普通話。
  • 百/bǎi/ -同普通話。
  • 千/qiān/ -普通話平調,大連話低落。
  • 萬/vàn/ -普通話/wàn/。
  • 億/yì/ -同普通話。
  • 兆/zhào/ -同普通話。
  • 京/jīng/ -普通話平調,大連話低落。
  • 垓/gāi/ -普通話平調,大連話低落。
  • 秭/zǐ/ -同普通話。

  語法

  根據英國語言學家里奇嘅述謂結構分析法,大連話同英文、普通話一樣,句一般係由S+V+O,即主語+謂語+賓語嘅順序組成,但亦存在特殊情形,例如老一輩嘅大連人會將“返屋企啦!返屋企啦!”講到“家走啦!家走啦!”,此時嘅句子並唔係S+V+O,而係S+O+V,即主語+賓語+謂語。

  其他

  分類

  大岫片重分作兩個細片:

  • 大連市嘅中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區、旅順口區同埋瓦房店市嘅居民所使嘅方言屬於大瓦小片;
  • 大連市嘅金州區、普蘭店區、庄河市同埋長海縣嘅居民所使嘅方言屬於長莊小片;

  分佈

  注音

  • 聲母:ㄅㄆㄇㄈㄪ、ㄉㄊㄋㄌ、ㄍㄎㄫㄏ、ㄐㄑㄬㄒ、ㄓㄔㄕㄖ、ㄗㄘㄙㄭ
  • 韻母:ㄚㄛㄜㄝ、ㄞㄟㄠㄡ、ㄢㄣㄤㄥㆲ、ㄦㄧㄨㄩ

  參考

  1. 呢個調號1代表大連話調值係31嘅聲調,唔係普通話嘅55。
  2. 注意疊詞同埋個別擬聲詞嘅特殊性。
  3. 唔區分a[ʌ]同埋xa[ɣʌ]。
  4. 唔區分za[zʌ]同埋la[lʌ]同埋ya[jʌ]。
  5. 唔區分va[vʌ]同埋wa[wʌ]。