商務及經濟發展局

商務及經濟發展局英文Commerce and Economic Development Bureau,簡稱CEDB)係中華人民共和國香港特別行政區政府決策局之一,負責香港旅遊業、保障消費者權益、創意產業同競爭政策事務。現任局長係丘應樺

歷任首長

商業/商務 科技 經濟/經濟發展
 • 工商司
  • 杜 華(1982年8月-1983年3月)
  • 何鴻鑾(1983年4月-1987年)
  • 麥高樂(1987年-1989年)
  • 陳祖澤(1989年-1991年)
  • 周德熙(1991年5月20號-1995年11月)
  • 俞宗怡(1995年11月-1998年3月)
 • 工商局局長
  • 周德熙(1998年3月31號-2002年6月30號)
 • 資訊科技及廣播局局長
  • 鄺其志(1998年4月-2000年6月)
  • 尤曾家麗(2000年7月1號-2002年6月30號)
 • 經濟司
  • 鍾 信(1973年11月-1976年9月)
  • 謝法新(1976年9月-1982年9月)
  • 翟克誠(1982年9月-1986年1月)
  • 易誠禮(1986年5月-1987年2月)
  • 陳方安生(1987年3月-1993年4月)
  • 蕭炯柱(1993年-1996年)
  • 葉澍堃(1996年6月-1997年6月30號)
 • 經濟局局長
  • 葉澍堃(1997年7月1號-2000年6月12號)
  • 李淑儀(2000年7月13號-2002年6月30號)
實行主要官員問責制,局長由公務員改為政治任命
 • 工商及科技局局長
  • 唐英年(2002年7月1號-2003年8月3號)
  • 曾俊華(2003年8月4號-2006年1月24號)
  • 王永平(2006年1月24號-2007年6月30號)
 • 經濟發展及勞工局局長
  • 葉澍堃(2002年7月1號-2007年6月30號)
 • 商務及經濟發展局局長
  • 馬時亨(2007年7月1號-2008年7月11號)
  • 劉吳惠蘭(2008年7月12號-2011年4月12號)
  • 蘇錦樑(署理)(2011年4月13號─2011年6月27號)
  • 蘇錦樑(2011年6月28號-2017年6月30號)
  • 邱騰華(2017年7月1號-)
 • 商務及經濟發展局副局長
  • 蘇錦樑(2008年6月2號-2011年6月27號)
  • 梁敬國(2013年10月16號-)
 • 商務及經濟發展局常任秘書長(工商及旅遊)
  • 蔡瑩璧(2007年7月1號-2010年12月)
  • 黃灝玄(2011年1月17號-2014年12月)
  • 容偉雄(2014年12月27號-)
 • 商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及科技)
  • 劉吳惠蘭(2007年7月1號-2008年7月12號)
  • 栢志高(2008年7月-2010年6月)
  • 謝曼怡(2010年4月26號-2012年7月)
  • 何淑兒(2012年10月-2015年11月19號)
 • 商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及創意產業)
  • 何淑兒(2015年11月20號-)

出面網頁