前政務司官邸

前政務司官邸

前政務司官邸英文Island House)喺香港新界大埔元洲仔,喺1982年被評為香港法定古蹟,而家係世界自然(香港)基金會元洲仔自然環境保護研究中心嘅所在地。

1899年英國租借咗新界之後,決定以大埔做新界行政中心,所以當時嘅香港政府喺元洲仔起咗新界理民官官邸,並喺1905年完成。由於當時嘅元洲仔只係吐露港中嘅一個小島,同內陸只有一條基堤相連,所以亦設咗一個碼頭。1949年,建築物改做新界政務司官邸,曾經有15位政務司入住。1970年代起大埔發展成新市鎮,進行大規模嘅填海工程,使到元洲仔同內陸相連。1982年,呢座建築物被評為香港法定古蹟。自從由1985年升任為香港布政司嘅鍾逸傑搬出之後,政府就唔再將建築物用作官邸。1986年,呢座建築物就交由世界自然(香港)基金會,發展成自然環境保護研究中心。

特色

前政務司官邸係典型傳統英國殖民地式建築。整座建築用紅色石灰同紅磚砌成,樓高兩層,並起咗游廊。另一個主要特色,就係屋頂設有一座燈塔,以前喺夜晚為吐露港行駛嘅船隻引航。

出面網頁